Bulgarian change

Error

×

Общи сведения

Main page / Главная / Селекция-2005: ПЪТЯТ КЪМ ЯСНО СЪЗНАНИЕ / Усещания / Общи сведения

Contents

  Съдържание на главата:

  05-01-01) Общи сведения.

   

  05-01-01) С думата усещания ще обозначавам само тези възприятия, които още се наричат “физически усещания”. На обикновен език с думата “усещания” често назовават не само физическите усещания, но и мислите, емоциите и желанията, което води до пълен хаос във възприятията ти, до тъпота.

  *) Устойчивостта и предсказуемостта на усещанията са толкова високи, че се доизмисля и някакво “физическо тяло”, докато в същото време голямата подвижност и слабата предсказуемост на емоциите, мислите и желанията не води до доизмисляне на “тяло, емоции, мисли и желания”. Ако след съвкупността от усещания “отварям очи” следва съвкупността от усещания “навеждам си главата”, то възниква съвкупността от усещания “виждам си корема”. След “насочвам си пръста към корема” следва “докосване на корема с пръст”, когато всъщност има “виждам как пръста докосва корема”.

  *) Съвкупността от усещания лесно се разделя на големи групи: зрение, слух, обоняние, вкус, “телесно усещане”, “сексуална възбуда” и др., които на свой ред се разделят (често доста условно) на множество по-малки, например, в съвкупността “телесни усещания” влизат “глад”, “жажда”, “болка” и т.н.

  *) Границите на областта на проявата на телесните усещания се обозначават като “граници на видимото тяло”. В резултат от практиката на отстраняване на помраченията и изпитването на ОзВ възникват усещания извън пределите на видимото тяло. Особено ярко това се проявява при практиката на цикличното възприятие на “увереността” (т.е. при разклащане на твърдата позиция на механичното различаващо съзнание, при проявяването на озареното различаващо съзнание) – например, в резултат от практиката “не-реки, не-планини” може да възникне област на телесни усещания много далеч от видимите граници на тялото – на върха на дървото, по цялата повърхност на планината и т.н. Усещанията от “сферата на пустотата” могат да бъдат много по-отчетливи, от усещанията на “физическото тяло”.

  *) В резултат от проявяването на ОзВ възниква огромна област на нови усещания, обозначавани като “физически преживявания” (ФП). Техният спектър е много голям (в главата “Списък на озарените възприятия” са изброени някои от тях) и те резонират с ОзВ.

  *) Всеки човек почти непрекъснато изпитва  НЕ или НФ и поради това почти целият му живот преминава в “негативни физически усещания” (НФУ), чиято интензивност и  продължителност се увеличават с възрастта. При това възрастта сама по себе си няма никакво значение, значение има само натрупаното време, прекарано в НЕ. Към НФУ спадат усещанията, които наричаме “телесна отпадналост”, “телесна тежест”, неприятна сънливост, разнообразни болезнени усещания и като резултат, прогресиращи болести, изнемощяване и обикновената форма на смъртта, съпроводена от проявления, които ние наричаме “разлагане на физическото тяло още докато е живо”.

  Ако вместо НЕ започнеш да изпитваш ОзВ, то с възрастта НФУ само отслабват и изчезват напълно, отстъпвайки място на “озарените физически усещания” (ОФУ) и ФП. При това старите болести, като правило, постепенно отслабват и даже съвсем изчезват  – в това число и такива , които се смятат за “нелечими”. Към ОФУ спадат “мускулната радост”, бодростта, “телесната свежест”, “енергичността”, “телесната наслада” и т.н.

  *) Усещането “телесна наслада” може лесно да бъде объркано с озареното възприятие блаженство, тъй като те често се проявяват синхронно. При усилване на интензивността и честотата на проявяване на тези възприятия, различаването им става по-лесно.

  *) Също както и ОзВ, ОФУ могат да бъдат изпитвани непрестанно и може никога да не изпитваш НФУ. При това аз не разглеждам тук подробно усещанията на физическа болка, възникващи от удари, порязвания и т.н., но искам да отбележа, че най-първите опити в “поглъщащо блаженство” показват, че даже такава физическа болка води до поредните изблици на блаженство, макар и да остава нежелано усещане, т.е. не възниква радостно желание да изпитваш такива усещания, а възниква радостно желание до ги прекратиш. Опитът на безупречно отстраняване на НЕ показва, че физическата болка и НЕ съвсем не са “неизбежно свързани”, а има само много силен навик да изпитваме силни НЕ при усещането за физическа болка. Не този навик може да бъде изкоренен. Колкото и да е силна физическата болка, тя не се явява непреодолимо препятствие да изпитваме даже екстатични ОзВ.

  *) Цял ред усещания се смятат за безусловно негативни само за това, защото при това имаме навик да изпитваме НЕ. Но, чувството за глад с интензивност до 7, например, отчетливо резонира с ОзВ, ако, разбира се, при това безупречно се отстраняват НЕ, свързани с глада. Вярно е, например, и това, че усещането за пълен пикочен мехур, съпроводено от желание за изпразването му (ако не превишава определено ниво на интензивност, след което започват НФУ) – то то също резонира и с ОФУ, и  ОзВ. Същото се отнася и за много други усещания.

  *) С ОзВ ярко резанира съвкупността от радостни желания, обозначавани като радостно желание за “физическа активност” (ФА). Хората много рядко изпитват радостно желание за ФА, тъй като, първо, почти непрекъснато изпитват НЕ и НФ и, второ, са сковани от веригите на концепциите за това “как трябва да тренираш”, “как трябва водиш здравословен начин на живот”. Хората нямат яснота в това, че само радостното желание за ФА води до ОФУ, докато механичното желание за ФА неизбежно води до чести травми, НЕ и усилване на НФУ.

  *) При човек, изпитващ непрекъснато или почти непрекъснато ОзВ и ОФ, ржФА може понякога да се проявява много плътно и интензивно, а може да не се проявява с месеци – при това (независимо от характера на храненето, ако то се осъществява в съответствие с рж) във всички случаи НФО намаляват, а ОФУ се увеличават и тялото става все по-красиво и по-красиво, сексуално привлекателно и чувствено.

  *) Съществува безчислено количество концепции, свързани с храненето. Но при това ОФУ расте, а НФУ намалява само тогава, когато ядеш това, което радостно ти се иска, като едновременно разбира се, отстраняваме помраченията. От вида на храната, графика и обема на храненето не зависят НФУ и ОФУ. Сложността тук (както и при реализацията на много други желания) се състои в това, да се научиш да различаваш механичното и радостното желание да е храниш – вж. раздела за желанията.

  *) Някои усещания резонират с ОзВ  дадения момент, някои – не. Различавайки това, ние можем да създаваме съвкупности от усещания, които се явяват озарени фактори, т.е. резониращи с ОзВ (например, може да се подбере колекция музика, картини, снимки, движения и т.н., които често ще резонират с определени ОзВ).

  *) Прието е да се смята, че някои проявления на “физическото тяло” безусловно са неприятни. Например, смята се, че мирисът на пот е неприятен при всички случаи, но това не е така – колкото по-често и интензивно човек изпитва ОзВ, толкова по-приятни са всички миризми и вкусове на неговото тяло. При определени навици (и значително освобождаване от НЕ), по аромата на тялото на човек могат да се направят доста точни предположения за това, какви именно НЕ той изпитва, при това времето за реакция е много кратко – само човек да изпита силни НЕ и вече след няколко минути неговото тяло ще започне да мирише неприятно.

  *) В обикновените сънища или в неустойчивите “осъзнати сънища” (ОС) усещанията са размазани, неустойчиви. Но в устойчивите, съпроводени от ярко ОзВ осъзнати сънища и извънтелесни възприятия (ИТВ) (иначе още наричани “излизане от тялото”), усещанията се съхраняват и даже стават все по-разнообразни, отчетливи, ярки, свежи, все по-резониращи с ОзВ и не по-малко устойчиви, отколкото в будно състояние. Например, при излизане извън тялото можеш да се окажеш на върха на снежна планина, на студа и да изпиташ абсолютно обикновено усещане за студ, но при това не възникват НФУ за “замръзване” и други НФУ. Тогава се прекратява лъжливата интерпретация на “света на сънищата” като “илюзии”, “нереално” и възниква яснота, че това са съвършено реални, пълноценни светове, в които възможностите за пътешествия в ОзВ се оказват неограничени, неизчерпаеми. Това са неописуемо прекрасни, интригуващи, разнообразни светове където принципиално нямат достъп тези, които не изпитват ярки ОзВ, които избират да изпитват НЕ и гният в зловонната купчина помрачения.

  *) При продължителни и необичайно интензивни екстатични ОзВ наред с усещането за интензивна наслада възникват усещания за особена непоносимост, специфична “умора”, резонираща с мисли като “моето тяло засега не е готово за такива възприятия”, с желание за пауза, да се приучи тялото постепенно към такива ОзВ. За кратко време може даже да възникне висока температура с ефекта на треска, необикновени усещания за “изгаряне отвътре”. Аз обозначавам това състояние като “физическа трансформация” (ФТ). Характерните отличия на ФТ от болест са:

  1) високата температура възниква внезапно, но без да се чувстваш зле;

  2) при преглед, лекарят не намира отклонения в здравето, всички параметри (освен температурата) съответстват на нормата;

  3) има много радостни желания за ФА, много ОФУ. Иска ти се да се откъснеш от мястото си и да се понесеш из гората, но когато се опиташ да го направиш се оказва, че тялото ти е слабо както обикновено при висока температура;

  4) високата температура по странен начин отчетливо резонира с ОзВ;

  5) при усилване на ОзВ се усилват и “високотемпературните усещаиня”;

  6) повишена яснота, освобождаване от помраченията;

  7) ОзВ се пораждат много лесно, почти сами;

  8) високата температура минава почти веднага, без постепенно “оздравяване”

   

  По-малко интензивните ФТ преминават без забележимо повишаване на температурата или изобщо без него. Като правило, високата температура е характерна само за първите десет опита на ФТ. Усещането за “изгаряна отвътре” е толкова по-интензивно и скоростта на адаптация на тялото към ОзВ е толкова по-висока, колкото по-висока е температурата, затова аз препоръчвам да не я сваляш от страх от нежелателни последствия, а да се ориентираш по радостните си желания. Като превило, радостно желание да спреш нарастването на температурата с помощта на антипиретици възниква когато температурата превишава 39.5 градуса. В резултат на ФТ усещанията за специфична “умора” от интензивните и продължителни ОзВ изчезват, усилват се удивителните усещания за прозрачност, свежест, телесен възторг и телесна наслада (това са различни възпиятия)

  *) В ОС може пълноценно да се преживеят няколко дена и даже седмици много наситен живот, от чието описание може да се състави цяла книжка, докато в света на  обикновеното будуване ще са минали само няколко минути. Това наблюдение може да се съпостави с това, че след физическата трансформация забележимо се увеличава интензивността на живота, наситеността му с открития, с нови оттенъци на ОзВ. За един час започваш да преживяваш повече, отколкото по-рано за ден, което се вижда даже отстрани по отчетите. Като изхождаме от това, можем да направим извод, че “продължителността на времето” е обусловена най-напред от състоянието на “физическото тяло” – колкото по-малко са НФУ и колкото повече са ОФУ, толкова по наситен става твоят живот.

  *) Слабите НФУ могат да бъдат отстранявани по същия начин, по който ти отстраняваш НЕ. В хода на тренировките ти ще се научиш да отстраняваш и по-силни НФУ, макар че те ще възникват все по-рядко и по-рядко с отстраняването на НЕ и изпитването на ОзВ. Например, когато изпитваш ОзВ ти можеш няколко часа да бъдеш в “неудобна поза” – т.е. в такава, в която даже за няколко минути обикновения (т.е. изпитващ НЕ и НФ) човек ще изпита НФУ, а при теб дори ОФУ няма да изчезнат и няма да възникнат НФУ. Енергичността, издръжливостта на тялото с отстраняването на НЕ и изпитването на ОзВ (особено в екстатично качество) нарастват неизмеримо – ако по-рано си се уморявал за половин час ходене пеш, то сега ще можеш много бързо да вървиш/бягаш даже цяло денонощие из планината, при това, независимо от мускулната умора, ще продължиш да изпитваш ярки ОФУ и радостно желание да се движиш, да изпитваш наслада от ФА. След реализацията на радостните желания, свързани с такива, изглеждащи прекалени натоварвания, не възникват НФУ, независимо от това, че мускулната умора може да бъде силна. Възниква яснота, че “мускулната умора” и НФУ са абсолютно различни неща и е възможно да изпитваш много силни ОФУ при силна мускулна умора, когато не можеш да се помръднеш. Възстановяването след натоварването става много бързо.

  *) Радостните желания за ФА (в пълно съответствие със закономерностите на проявяването на радостните желания) не отслабват и ако сега нямаш възможност да ги реализираш и даже ако си принуден да седиш половин година по цял ден на стол, ти ще се чувстваш почти така прекрасно и ще изпитваш телесна наслада, както ако се разхождаше на воля из горите, полетата и планините. Затова даже ако си инвалид без ръце и без крака, прикован към леглото, ти ще изпитваш непрекъсната телесна наслада, ОФУ, бодрост  и мускулна радост.

  *) Ако се занимаваш с йога, спорт или каквато и да е друга физическа дейност, имаш някакъв режим на сън и хранене и т.н., не защото точно сега по време на тази дейност изпитваш радостно желание за такива усещания, а изхождайки от концепцията за “здравословен начин на живот”, то ОФУ ще отслабват, а НФУ ще се усилват. ОФУ винаги се проявяват при безупречна ФА (т.е. когато във всеки момент има рж за тази ФА).