Norwegian Bokmål change

Error

×

Forord

Main page / Главная / Utvalg-2005: “Den direkte veien til en klar bevissthet” / Forord

Innhold

  Jeg heter Bodhi.

  Den her boken er en veiledning. I boka finnes det mange inderlige og instendige metoder som man burde ha fulgt. Hvis man klarer å gjøre slik, så fører disse metodene en til å bli fri av lidelser (negative emosjoner, falske oppfatninger, mekaniske ønsker, ubehagelige fornemmelser). Etter å ha lest boka leseren vil begynne et helt nytt liv fullt av nye oppdagelser og lyste opp oppfatninger.

  Boka er tilpasset nåtidens liv og detaljert nok, for jeg har ingen lyst til å fremkalle kortvarige emosjoner hos leseren som i etterkant vil føre ham til tilstand med det gråe livet han har hadd før. Jeg vil bare vise en vei til lyste opp oppfatninger.

  Minstemålet er å oppnå en tilstand når ved dødspunktet bevissthetens klarhet vil bevares. Det vil tillate en å fortsette med sin praksis både i tilstandene mellom fødsler og i neste fødsler uten avbrytelse. Tilstanden vil også få man til å fjerne formørkelser og lidelser samt begynne å oppleve lyste opp oppfatninger (LoO). Det er ganske vanskelig å finne uttrykk på en svær avgrunn som ligger mellom vanlige mennesker og den som har allerede oppnådd denne tilstanden.

  Ved håp om at det er ikke forgjeves har jeg begynt å skrive denne boken i året 2000. Målet med boken var at den skulle vinne folkets gehør og fortelle folk om noe som det er veldig godt å leve med. Jeg visste ikke når og hvordan det skulle hende. Tusenvis av mennesker har lest boken delvis eller fullstendig til året 2005. Noen hundre av dem har prøvd å bruke mine metoder. Og bare ti av dem har forandret livet sitt skarpt og nå vil de aldri vende tilbake til dyrkelse av lidelsene. Jeg er klar over det at boken min kan bli populær bare om et eller to tusen år. Inntil da skal bare et fåtall ha lyst til å bli frie vesener. Boken er skrevet akkurat for de som vil reise til lyse sansebildens verden nå eller om 20 eller om 2000 år.

  Enormt tall av nåtidens folk kjenner mild skepsis eller sterkt hat, utstøtt av bokens tilværelse. Det er både de, som vil fortsette å oppleve negative følelser (jeg gir jo en direkte metode til å fjerne dem) og de som stuper inn i de talløse dogmer (jeg gir jo en direkte måte til å feie bort alle dogmer og alt som er ikke basert på en personlig erfaring; en metode for utvikling av fri og klar tenking). Tilhengere av hvilken som helst religion er også misfornøyde (jeg gir jo en metode som fører enhver til lyste opp oppfatninger, uavhengig av religionsinstitusjoner, gudene og andre mellommenn). De som regner seg for ezoteriker er vrede på meg (alle «ezoteriske» kunnskaper dikterer jo at veien til forlysning er veldig lang og vanskelig og jeg gir en enkel framgangsmåte som vil føre de mest formørkete individene til frihet fra lidelser og til begynnelsen av et helt nytt liv bare etter noen år av et hårdnakket arbeid!). ”Ezoteriker” er særlig irritert av det at jeg er ”en oppstart”, at jeg har ingen diplomer. Jeg har ikke sluttet ”hemmelige skoler”, jeg ble ikke opplært av noen, jeg støtter seg ikke til autoriteter, jeg henviser seg ikke til de hellige skriftene. Men ikke desto mindre jeg tilbyr en rett vei som fører til en klar bevissthet, som jeg har oppdaget selv etter hårdnakket arbeid, inderlig streben etter klarhet og frigjørelsen fra lidelser. Jeg har ingen bevisbyrde som bekrefter fullmakten til å tilby denne boken, og jeg handler bare på grunn av det glade ønsket og min egen og andre praktikeres erfaring.

  Det har blitt skrevet en god del forskjellige ”kloke bøker” … som stiller minst tre spørsmål:

  1) Hva nøyaktig skal man gjøre? Hvordan skal det gjøres? Hvordan skal små hindringer ofte i formen av uovervinnelige anstøtssteiner overvinnes?

  2) Om det er gitt et råd i boka – hva og hvordan skal gjøres så oppstår det et annet spørsmål: hvorfor er det slik? Hvorfor akkurat dette? Hvorfor skal jeg bli sikker på at den brukte tiden til de ene eller andre handlingene skal sammenlagt gi noe tiltrekkende for meg?

  3) Hvordan kan noen forstå hva han skal gjøre videre? Skal man være avhengig av en kilde?

  Boken min gir svar på det første spørsmålet, og det andre spørsmålet er ikke aktuelt lenger. For det første, utføring av anstrengelsen krever ikke suggesjon eller tro, du retter seg bare etter det glade ønsket som er fulgt av forventning. Slik får du fornøyelsen av handlingene akkurat nå, uavhengig av deres resultat. For det annet, resultater av dine anstrengelser er åpenbare med det samme, og du nyter av dem akkurat nå. Hvis du klarer å fjerne de negative følelser akkurat nå, så akkurat nå skal du oppleve lyste opp oppfatninger..

  Hvis du arbeider med praksisen min, skal du bli din egen kompass, du skal få full klarhet i metodene, du skal oppleve glade ønsker og andre lyste opp oppfatninger som fører direkte til tiltrekkende for deg tilstander. Veien min består av         den direkte fjerningen av lidelsene, og rendyrking av streben etter lyste opp oppfatningene. MAN KAN SLUTTE Å OPPLEVE NEGATIVE FØLELSER – ikke undertrykke, ikke rettferdiggjøre, ikke ”antage dem, som de er”, men akkurat slutte å oppleve.

  I stedet for å fantasere om at i Himalayafjellene under ledelse av en vis lærer du kunne ha gått frem på veien til en klar bevissthet, akkurat her og nå kan du gjøre framgang i den uendelige, glade, spennende bevissthetens reise.

  Du kan være et veldig formørket vesen. Du kan hate, være sjalu, misunne, ønske død noen, være utålmodig, begjærlig – være hvem som helst! Du vil alltid finne en utvei, hvis du vil oppleve tiltrekkelige for deg fornemmelser og hvis du har et ønske til å gjøre praktiske skritt. Om du havner i en slik situasjon, så må du ta det konstruktivt. Det spiller ingen rolle hvorfor det er blitt slik. Det er nødvendig å forstå hva skal gjøres og begynne å gjøre det.

  Vesteuropeisk mann er allerede en selvoppofrende forkjemper. Man er klar å pantsette hele sitt liv, undertrykke alt levende i seg for å få en bil, leilighet, og være ”som alle skikkelige mennesker”. I årtier kan man opprettholde sitt ekteskap for anstendighetens skyld. Og for å ha en ny, nåtidig bil og leilighet  kan en arbeide i årtier hvileløst. Nåtidens vesteuropeisk mann er i stand til å overvinne. Han er asket, men denne askese er heslig. Man overvinner ikke hindringer i å føle tiltrekkende følelser, men det motsatte – han overvinner sine glade ønsker.

  Mennesket av i dag er en asket. Men hensikten av denne selvoppofrelsen er urimelig og påtvinget utenfra. Det fører et mennesket til uopphørlige lidelser.

  Det oppstår en spesiell følelse av “gjenkjennelse” av og til, når du liksom berører noe som du har alltid ønsket til å si til seg selv, noe du har ønsket å tro på, noe du føler anspent og grundig sannhet i. Da er det lettere å gjøre en anstrengelse, både krefter og selvsikkerheten dukker opp.

  Omverdens press er altfor stor til tider. Av den grunn en kan slutte å tro på muligheten av å leve og føle annerledes, på et ekte liv i det hele tatt. Jeg skriver det for alle som vil forstå – det finnes en mulighet for et sant liv, det er gjennomførlig. Et vanlig menneske med to hender og føtter og ett hode lever sånt. På denne måten lever andre mennesker som følger min praksis – alt dette er mulig for alle som inderlig streber etter det samme. Denne boken er et uttrykk av det gladet ønsket til å vise den virkelige og levende eksempel på hvordan man kan leve. Jeg sjenerer seg ikke for å peke på seg selv og si ”se på meg, jeg lever annerledes, jeg lever sånn og du kan gjøre det samme”. Og alt dette er åpent for deg – gi pokker i alt du var innbillet i; i det at du er svak, dum, urett, syndig o.l.; i det at du må gjøre det og det. Du må være klar over det at du kan utføre praksisen som fører til en reise i lyste opp oppfatningers verden.

  Denne boken er beregnet på alle som er enig med meg i følgende: uavhengig av veien, frigjørelse fra de mest vanskelige formørkelser (negative emosjoner, mekaniske konsepsjoner, mekaniske ønsker) vil fremme din framgang på veien du har valgt.

  Det allerede kommer fram mennesker som vet “innenfra” mitt liv, praksis og omgangen med andre praktikanter. Disse mennesker skjeller og smeller meg og praksisen min. De veksler mellom forsøk på fornuftig kritikk og åpenbar løgn. Det skal dukke opp både “eksperter” og kommentatorer av praksisen av den rette veien. De skal sjonglere med fagutrykk, “presisere” henne, “forbedre” ham, “forklare” og kritisere overlegent. De skal tilby sin hjelp til andre praktikanter. De skal erklære seg for mine elever eller mine praksis-partnere, eller bare praktikanter som forstår alt skrevet så bra, at de trenger ingen bekreftelse av deres forståelse fra meg. Det har kommet fram mennesker som antyder tåkete på noen personlig konakt med meg.

  De erklærer seg for mine tidligere elever eller til å med medforfattere. Gjendrivelse av løgn er en meningsløs besettelse. For det første, det skal alltid være mer løgn enn det er mulig å gjendrive. For det annet, jeg vil ikke kaste bort tid på det. De som syns at bokens innhold er aktuell, skal lett vite hvor landet ligger.

  Jeg gjør mitt beste for å forstørre antall av praktikanter og praksis-kjennere. Jeg vil dem til å opptre som eksperter, rådgivere og forbilder foran nybegynnere. Nå dukker det opp mennesker som kaller seg for “mordi” (snuter). Dette ordet knytter seg til ømhet og sympati som de føler for dyr. Jeg har en klar rekke av kriterier som brukes for å skille mellom “mordi” og “ikke-mordi”. Vi er også vant til å bruke ordet “hvost” (hale) for å beskrive en person som driver med praksis men har ikke ennå oppnått inderlighet, besluttsomhet, iherdighet, klarhet og streben etter LoO.

  Tviler du på om personen som konsulterer deg i Den Direkte Veiens Praksis (DVP) er virkelig ”morda” eller ”hvost”, kan du gjerne ta kontakt med meg via e-post. Du er også velkommen til å spørre om denne personen er formørket på den samme måte som du er.

  Du vil finne stadig oppdatert kapitler av boken min på nettside www.bodhi.ru. Der finnes det også artikler skrevet av andre praktikanter, en bok ”Maya” og annet stoff. Nybegynnere kan alltid kommunisere med andre praktikanter ved hjelp av en online konferanse på nettside vårt.

  Først da jeg har begynt å skrive boken var det viktig å bruke ord som folk flest var vant til å bruke i hverdagsliv. Disse ord uansett om de har noen bestemt mening eller ikke, kunne bringe mine tanker til leseren på den mest klart og kort måte. Ideen med alt detter var å hindre misfårståelse som kunne ha oppstått hos leseren som har aldri før lest noe liknende. Jeg har regnet med at praksisen selv vil få ham til å omtenke sitt liv og rengjøre sin tenkning. Nå har måten jeg skriver på blitt skiftet. Dels fordi at den forrige skive-stilen er for komplisert, dels fordi at det blir stadig mer praktikanter og akkurat for dem vil jeg skrive veldig klart. Antall på leserne som ønsker å oppleve kortvarige oppfatninger skal bli stadig mindre etter at boken blir gjort om igjen. Kvaliteten på dem som blir igjen vil derimot forbedres. Det å bortkaste oppmerksomhet på de som vil ikke fjerne sine lidelser er ikke noe jeg går med på.

  Jeg har planlagt å skrive noen bøker, hvert med sin egen betydning: ”Veien til en Klar Bevissthet” skal være en bruksanvisning og oppslagsbok. ”Maya” av meg og Skvo skal beskrive praktikernes liv i mer kunstnerisk form. Denne boken er skapt for å gi mer oppfatninger enn instruksjoner. Boken ”Tigers trekk” er tilpasset spesielt for ungdom, men innholdet likner på ”Maya”. Det finnes også en samling av fortellinger om Seksuelle Emosjoner (SE). De som er interrisert i seksuell utvikling og tror at deres seksuelle ønsker kan hjelpe med å forandre seg selv, vil benytte denne samlingen. Samlingen inneholder mange praktiske råd om utvikling av seksualitet og fjerning av formørkelse knyttet til seksualitet. Boken inneholder også massevis av oppfatninger. ”Samling av Praktikernes Artikler” er bestemt for mer detaljert beskrivning av spesielle spørsmål som mordi ofte støter på under sin praksis. Og så videre. Jeg har planlagt å utgi flere bøker (mordi liker å skrive også). Enhver bok og verk skal inneholde ulike kapsler med en innpakket ”kjerne” av praksis innerst. Målet med prosjektet er faktisk å bygge et helt nytt kultur som vokser seg stor ut av friheten fra NE og konsepsjoner. Den nye kultur skal springe ut av lyste opp oppfatninger og glade ønsker.

  Det har dukket opp en spørsmål under bokens redigering – hvorfor henvender jeg til lesere-mannfolk? Hvorfor skriver jeg ”han ønsker” istedenfor ”hun ønsker”? Det er alminnelig å henvende seg til mannfolk. Derimot det viser seg at mesteparten av virkelig aktive og ærlige praktikanter av DVP er akkurat kvinner. Jeg har ingen forklaring for dette. Muligens er mannfolkets rolle i samfunn, konsepsjoner og NE mer dødelige. Mannfolk har en utrolig stor følelse av selvviktighet, aggresjon og nesten stormannsgalskap. Alt dette forårsaker i sin tur sløvhet. (”Dumhet” er fravær av ferdigheter i åndsarbeid, mens ”sløvhet” er en manglende evne til logisk og klar tankegang forårskaet av negative emosjoner. Derfor er intellektueller ofte overordentlig sløve). Kvinnfolk opplever ofte en følelse av selvmangelfull, selvmedlidenhet og usikkerhet. Det viser seg at disse følelser er mindre dødelige. På den ene eller andre måten jeg har bestemt å henvende seg til kvinnfolk fordi at det er ingen mening i å følge den skapte stereotypen. Jeg er klar over at det blir massevis av forakt fra mannfolk fordi at de tror at de er ”avanserte” og ”kloke”. Problemet er at kvinner anses fortsatt som sekundære.