Macedonian change

Error

×

Општи податоци

Main page / Главная / Cелекција-2005: “Патот кон чиста свест” / Чувства / Општи податоци

Содржина

  05-01-01 Општи податоци

  Со зборот “чувства” се означуваат само оние доживувања, кои исто така се нарекуваат “физички чувства.” Во секојдневниот јазик со зборот “чувство” често се нарекуваат, не само физичките чувства, туку и мислите, и емоциите и желбите, што води кон целосна конфузија во своите доживувања, кон тупост.

  *) Стабилноста и предвидливоста на чувствата е толку голема да се смисли уште некое “физичко тело”, а високата мобилност и ниската предвидливост на емоциите, мислите и желбите не води кон размислување на “тело на емоции, мисли и желби.” Ако после множеството на чувствата “отворени очи” следува збир на чувства “наведнување на главата”, тогаш се појавува збир на чувства “да се види стомакот”. После “поместување на прстот кон стомакот” треба да биде “допирање со прст на стомакот” кога постои “гледам како прстот го допре стомакот”.

  *) Збирот на чувствата може лесно да се подели на големи групи: визија, слух, мирис, вкус, “телесни чувства”, “сексуална возбуда” и други, кои пак се поделени (често прилично произволно) во многу мали, како на пример во збир на “телесни чувства” постојат “глад”, “жед”, “болка”, и така натаму.

  *) Границата на манифестациите на телесните чувства е означена како “граница на видливо тело.” Како резултат на тоа, практиката на отстранување на огорченоста и чувствувањето на ПрД постои чувство надвор од границите на видливото тело. Особено јасно се гледа во практиката на цикличното доживување на “увереноста” (т.е., поткопување на тешката позиција на механичката свест која разликува, со манифестација на просветената свест која разликува) – на пример, преку практиката на “не-реки, не-планини” може да се појави регион на телесни чувства далеку од видливите граници на телото – на врвот на дрвото, по целата површина на планината, и др. Чувството “сферата на празнината” може да биде многу повеќе различно, од чувството на “физичко тело”.

  *) Како резултат на тоа, манифестацијата на ПрД се појавува огромна површина на нови чувства, познати како “физички преживувања” (ФП). Тој спектар е многу голем (види ја листата на некои од нив во поглавјето “Листа на просветени доживувања”), и тие резонираат со ПрД.

  *) Секој човек доживува речиси континуиран НЕ или НП, и затоа скоро сите од својот живот поминале во негативните физички чувства (НФЧ), интензитетот и времетраењето кои се зголемуваат со годините. Но, годините немаат никаква вредност, вредноста е акумулација на времето поминато во НЕ. НФЧ се чувствата кои ние ги нарекуваме “телесна исцрпеност”, “телесна тежина”, непријатна поспаност, разни болни чувства, и, како резултат на тоа, прогресивна болест, разнебитеност и обична форма на смртта, во придружба на манифестациите што ги нарекуваме “разложување на физичкото тело уште за време на животот”.

  Ако наместо НЕ почнеш да доживуваш ПрД, тогаш со годините НФЧ само ослабнува и исчезнува целосно, давајќи им можност на “просветените физички чувства” (ПФЧ) и ФП. Покрај тоа, болестите кои биле порано, како по правило постепено ослабнуваат, па дури и исчезнуваат – вклучувајќи ги и некои кои се сметаат за “неизлечиви”. Од страна на ПФЧ се “мускулната радост”, “телесната свежина”, ” виталноста”, “телесното задоволство”, итн.

  *) Чувството на “телесно задоволство” лесно се помешува со доживувањето на просветено блаженство, бидејќи често се случуваат истовремено. Со зголемување на интензитетот и фреквенцијата на појавата на овие доживувања, станува лесно да се разликуваат.

  *) Исто како ПрД и ПФЧ можат да се доживуваат постојано, може никогаш да не се почувствува НФЧ. Сепак, не гледам тука во детали на чувството на болка коjа произлегува од удар, исекотина, итн., но сакам да напоменам дека првото искуство во “лепливото блаженство”, покажува дека дури и физичка болка доведува до бранови на блаженство, иако и понатаму останува несаканото чувство, то ест радосна желба за доживување на такво чувство не се појавува, но се појавува радосна желба да ги запреш. Искуството во беспрекорното отстранување на НЕ покажува дека физичката болка и НЕ не се “задолжително поврзани”, но само постои  навика за доживување на силни НЕ со чувство на физичка болка. Но, таа навика може да биде запрена. Колку и да е јака физичката болка не може да биде непремостлива пречка за преживување дури и на наjjаки ПрД.

  *) Цел број на чувства се смета безусловно негативно само врз основа на фактот дека постои навика за доживување на НЕ. Сепак, чувството на интензитетот на глад до 7, на пример, јасно создава резонанса со ПрД, освен ако, се разбира, беспрекорно се отстрануваат НЕ, кои вообичаено се поврзани со глад. Истото се однесува и, на пример, со чувството на исполнет мочен меур, придружуван од желбата за уринирање (ако не ја надминува одреден степен на интензитет, проследен со НФЧ) – тоа, исто така, резонира со ПФЧ и со ПрД. Истото важи и за многу други чувства.

  *) Со ПрД јако резонира збир на радосни желби, означени како радосни желби за “физичка активност” (ФА). Луѓето многу ретко имаат радосна желба за ФА, затоа што, прво, речиси континуирано доживуваат НЕ, НП, и второ, заплеткани со синџир од концепти – како “треба да се вежба”, како е “неопходно да се води здрав начин на живеење.” Луѓето немаат јасност во фактот дека само радосна желба за ФА води кон ПФЧ, додека механичката желба за ФА неизбежно води кон честите повреди, НЕ, кон зајакнување на НФЧ.

  *) Кај човекот кој доживува континуирани или речиси континуирани ПрД и ПП, рж за ФА понекогаш може да се појави многу јако и интензивно, а може и да не се манифестира со месеци – во тој случај (независно од видот на исхраната, доколку се врши во согласност со рж) во било кој случај, процентот на НФЧ се намалува, а процентот на ПФЧ се зголемува, и телото станува се поубаво и поубаво, сексуално попривлечно, почувствително.

  *) Постојат безброј концепти поврзани со исхраната. Меѓутоа, процентот на ПФЧ се зголемува, а процентот на НФЧ се нмалува само кога јадеш нешто што радосно го сакаш, и со тоа се разбира ја отстрануваш огорченоста. Од составот на храната, распоредот и количината, количината на НФЧ и ПФЧ не зависи. Тешкотијата овде (како и во реализацијата на многу други желби) е да се научи да се прави разлика меѓу механичката и радосната желба за храњење – види во делот за желби.

  *) Некои чувства резонираат со ПрД во моментов, некои не. Разликата е во тоа, што ние можеме да создадеме збир на чувства, кои се просветени позадини, т.е. резонираат со ПрД (на пример, можеме да најдеме колекција на музика, слики, фотографии, движења, итн, кои често ќе резонираат со одредени ПрД).

  *) Претпоставено е дека некои од манифестациите на “физичкото тело” се безусловно непријатни. На пример, се верува дека мирисот на пот на било кој начин е непријатен, но тоа не е така – колку поинтензивно човекот доживува ПрД, толку се попријатни сите мирисите и вкусовите на неговото тело. Под одредени навики (и од  значителна слобода од НЕ), по мирисот на човековото тело може да се направи прилично точна претпоставка – какви конкретни НЕ доживува, а времето за реакција е многу кратко – штом човекот доживее силни НЕ, веднаш неговото тело почнува непријатно да мириса.

  *) Во обичните соништа, или во нестабилните “луцидни соништа” (ЛС) чувствата се размачкани, нестабилни. Но, во стабилните, придружени со јасни ПрД, ЛС и доживувањата надвор од тело (ДНТ) (инаку наречени “излез од телото”), чувствата постојат, па дури и стануваат повеќе различни, појасни, посвежи, создаваат поголема резонанта со ПрД и не се ни малку нестабилни, отколку во состојбата на будност. На пример, при излез од телото можеш да бидеш на врвот на снежните планини, во студ, и да доживуваш сосема нормално чувство на ладно, но не се појавува НФЧ на “замрзнување” и други НФЧ. Потоа запира неточното толкување на “светот на соништата”, како “илузијата”, “нереаленоста”, и се појавува леснотија што е апсолутно вистинска, со реални светови во кои можностите за патување во ПрД се неограничени, неисцрпни. Тоа се неописно убави, интригантни, различни светови, каде што во основа нема влез за секој кој не доживува јасни ПрД, кои бираат да доживуваат НЕ и да гнијат во смрдливата јама од огорченост.

   

  *) Во текот на долгите и необично интензивни ПрД или ПФЧ, заедно со чувството на интензивно задоволство, се појавуваат чувства на посебна неподносливост, специфично пријатен умор, кој резонира со мислите “моето тело се уште не е подготвено за такви доживувања”, со желбата да се одмори, да го привикнеш твоето тело постепено на такви ПрД . За кратко време дури и може да се појави висока температура со ефекти на треска, необични чувства на “прегорување од внатре.” Ја означувам оваа состојба како “физичка трансформација” (ФТ).

   

  Карактеристични разлики на ФТ од болестите:

  1) високата температура се јавува одеднаш, без “влошување на здравствената состојба”

  2) за време на прегледот од лекарот не се откриваат здравствени проблеми, сите параметри (освен температурата) одговараат на нормалата

  3) многу радосни желби за физичка активност, многу просветени чувства (ПФЧ). Би сакала да се одделиш од своето седиште и да потрчаш низ шумата, но кога ќе се обидеш да го направиш тоа, гледаш дека телото е слабо, како што тоа обично се случува кога имаш високи температури

  4) висока температура чудно јасно резонира со ПрД

  5) во текот на зголемување на ПрД, се подобруваат “чувствата за висока температура”

  6) подобрување на јасноста, слобода од oгорченоста

  7) ПрД се појавуваат многу лесно, речиси сами по себе

  8) висока температура поминува речиси моментално, без постепено “заздравување”

   

  ФТ со помал интензитет проаѓа без никакво забележливо зголемување на температурата или воопшто без тоа. Типично, високата температура е карактеристична само за првите десет експерименти на ФТ. Чувството на “прегорување од внатре” е поинтензивно, и брзината на адаптацијата на организмот кон ПрД е повисока, кога е поголема температурата, па затоа препорачувам да ја потиснувате од страв од негативни ефекти, и да се фокусирате на радосни желби. Вообичаено, радосната желба да се запре растот на температурата со помош на специјални лекови се јавува тогаш, ако температурата надминува 39,5 степени. Како резултат ФТ чувствува специфичен “умор” од интензивните  и продолжени ПрД да исчезне, со зголемување на капацитетот за подолго и почесто појавување на ПрД и ПФЧ, кон подобрување на нивните квалитети. Се зголемува веројатноста за појава на нови ПрД, просветена увереност (ПУ), ПФЧ.

   

  *) Во ЛС може супер да се проживее неколку дена или недели па дури и со многу jак живот, опис кој може да пополни една книга, додека во светот на будноста би траело само неколку минути. Тоа набљудување може да се спореди со тоа што после физичките трансформации значително се зголемува интензитетот на животот, богатството на откритијата, новите тонови на ПрД. Во еден час ќе почнеш да се грижиш повеќе, одколку во еден ден, што е видливо дури и од страна. Врз основа на ова може да се заклучи дека “должината на времето” првенствено се припишува на состојбата на “физичкото тело” – колку е помала во составот на чувства од НФЧ и колку е повеќе од ПФЧ, животот е се повеќе позаситен.

  *) Да се отстрануваат слабите НФЧ можеш точно на истиот начин како што се отстрануваат НЕ. Со друг вид на тренинг ќе научиш да ги отстраниш и посилните НФЧ, иако тие се појавуваат се помалку и помалку во тек на отстранувањето и доживувањето на ПрД. На пример, во ПрД можеш за неколку часа да бидеш во “незгодна позиција” – то ест таква, во која дури и на неколку минути каj нормален човек (коj доживува НЕ и НП) се појавува НФЧ, и при тоа ПФЧ не се прекинува, НФЧ нема да се појави. Енергичноста, издржливоста на телото, во текот на отстранувањето на НЕ и доживувањето на ПрД (особено – во екстатичен капацитет) расте неизмерно – ако си се заморувала после половина час шетање, сега можеш многу брзо да го пројдеш / протрчаш целиот ден и ноќ без престан по планините, во исто време, и покрај мускулниот замор, продолжуваш да ги доживуваш и понатаму јасните ПФЧ и радосната желба да се движиш, да доживееш задоволство во ФА. По реализацијата на таквите радосни желби, би изгледало дека “прекумерното преоптоварување” не се појавува НФЧ и покрај фактот дека мускулниот замор може да биде сериозен. Постои јасност дека “мускулниот замор” и НФЧ – се сосема поинакви појави, и можеш да страдаш од тешки ПФЧ со тешка мускулна замореност, кога не можеш да стоиш. Опоравување од премореноста доаѓа многу брзо.

  *) Радосната желба за ФА (е во целосна согласност со законите на манифестација на радосните желби) не слабее, ако не си во можност да ги реализираш, па дури и ако си принудена половина година да седиш на стол по цел ден, ќе се чувствуваш речиси исто така прекрасно и доживуваш телесно задоволство, како да си скокала и трчала колку си сакала по шумите, полињата и планините. Затоа, дури и да си инвалид без рака и нога, врзан на креветот, ќе чувствуваш континуирано телесно задоволство, ПФЧ, крепкост, мускулеста радост.

  *) Ако се занимаваш со јога, спорт, било која друга физичка активност, следиш некој режим на спиење, исхрана, итн., не затоа што токму сега во текот на оваа работа имаш радосна желба за такви чувства, туку врз основа на концептот за “здрав начин на живот”, постепено ПФЧ ќе слабее, а НФЧ ќе зајакне. ПФЧ секогаш се појавени во текот на беспрекорната ФА (односно, секој миг кога постојат рж за таа ФА).

  05-01-02 Задоволство

  Физичкото чувство на задоволство, најлесно се појавува во центарот на градите, грлото и срцето – со кружни дамки, со пречник од 10-20 сантиметри, а задоволството “згуснува” кон центарот на дамките. Во текот на култивирањето на задоволството, како и до степенот на правење практика во отстранување на огорченоста и култивирањето на ПрД, се појавуваат нови области на телото, во кои задоволството се манифестира се појасно и појасно – лактовите, рачните зглобови, задната страна од рацете, стапалата на нозете, итн.

  Директно генерирање на задоволство, може да биде неефикасно, бидејќи се појавуваат нејасни чувства, во кои задоволството е присутно само делумно, и, генерално, се појавува брзо умор. Ова се должи на фактот дека искуството на генерирањето на чувствата на задоволство е мало, и наместо тоа генерирање на задоволство, кое апсолутно не е поврзано со било кој физички стрес, почнувам несвесно да се стресувам, како да го “стегам” од себе задоволството. Затоа најдобар начин да генерирам задоволство е “одржување на внимание и очекување” – штом задоволството се појави за време на резонанта со ПрД, или ПП, јас го фокусирам вниманието на тоа чувство, доживувајќи предвкус на истражување на тоа чувство. Ако од областа во која прво се манифестирало задоволството, започне да се развива во соседните, јас продолжувам да го придружувам со своето внимание. Задоволството се подобрува во местото каде што ќе го фокусирам вниманието, затоа можам да бирам – на кој дел од телото да се развива.

  Задоволството силно резонира со сликата на златен зрак кој произлегува од телото, но во тој случај, не мораш да jа создаваш таа слика непосредно, а да jа одржуваш со своето внимание, кога ќе се појави спонтано како резултат на резонанса со задоволството –  тогаш тоа не е нејасна слика, одржувањето кое те оптоварува, туку сосема јасна, концентрирање на коjа води кон зголемување и на сликата и на задоволството.

  Истражување на задоволството, негово култивирање, создава резонанса и логично е поврзано (на пример, создава валентна врска) со други многу интересни истражувања, кои беа вклучени описи во втората книга, тие се комплементарни едни со други.

  Како што ПрД спонтано предизвикува задоволство, и обратно – задоволството води кон спонтани изливи на ПрД – директно, а и преку синџирот “задоволство” => “очекување поради новите откритија”, “предвкус поради неговото засилување, односно појавите на новите ПрД” => “ПрД”.

  Преживување на задоволството е придружено со големи изливи во текот на кои многу сакаш да го “нарушуваш” целото тело, тоа движење се одвива автоматски, и во процесот на тоа “нарушување” од дното до врвот на грбот како да протекува интензивно задоволство. Меѓутоа, веднаш после тоа доаѓа до намалување на задоволството кое може да трае и половина ден и ден. Целосна сличност со оргазмот, па затоа препорачувам кога ќе ги задоволиш интересите од брановите на задоволство, да престанеш да ја правиш тоа “нарушување”, или да ја правиш ретко, и на крајот задоволството станува густо, интензивно, богато со нијанси, може да трае без прекин за неколку часа или дури и да биде континуирано. Во процесот на тоа кога се навикнуваш да доживуваш задоволство, долго време не “завршувајќи”, тоа започнува да покрива нови области на телото, често толку концентрирано што дури и престанува да се чувствува како задоволство, туку како сладок силен притисок – потребна е серија на физички трансформации за тој стрес да помине, иако не ти смета и останува пријатно, слатко чувство. “Оргазмите”, кои се јавуваат по долга изложеност на “работ на оргазам” – на пример во текот на неколку часа – сосема се различни од слабите бранови, што претходно се чинеа толку интензивни бранови на задоволство – тоа е моќен поток, кој не само што проаѓа по грбот, но тоа ги зазема и стомакот и градите со огромна сила, со очигледно задоволство.

  Во текот на долгорочното држење на работ на “оргазам”, се појавува огромна желба за подвижна и ментална активност за доживување на таква состојба, како во единица време, ти сакаш да доживееш и направиш 5 пати повеќе отколку порано. Трескавиот налет наскоро исчезнува, особено ако веднаш го ставаш своето однесување под контрола, а зацврстувањето на животот останува.